Новый набор студентов

Forum of startups in Kakhovka: children presented social and business projects
Kakhovka hosted the first Startup Forum. The purpose of the Forum is to identify and support innovative and socially useful business projects for children aged 6-14 years. The mission of this event is the development of the Ukrainian economy through support of business initiatives for children and young people.

Young businessmen, representatives of the Kakhovka and Nova Kakhovka schools, pupils of the international educational network MiniBoss Business School, throughout the year studied the basics of economics and entrepreneurship, inventive thinking and project management. The children presented their first real business projects.

The Startup Forum was held at the Park Avenue restaurant. Young speakers had the opportunity to present their critical and perspective ideas for consideration by jury - entrepreneurs and top managers of companies, representatives of government bodies, in order to get an objective assessment of projects and investments for their development and implementation.In total, 4 projects were presented. The smallest participants presented a project of the preparation of sweets on the basis of natural ingredients. The middle group shared the idea of making soap with toys inside (in order to motivate kids to wash their hands). The next project is the production of screens for the home puppet theater. And the older participants proposed a social project "Clean City", which involves the manufacture of underground trash tanks, which will eliminate many problems with garbage in the city (this proposal was of particular interest).The jury had an opportunity to appreciate the prepared projects (some even to taste), express their impressions, comment, ask a question. After all, for children, recognition, objective judgments and constructive remarks are very important. As well as members of the jury provided partial financial support, grants for a total amount of UAH 4860 for the implementation of startups.

By providing support, everyone takes part in the formation of a new, powerful generation - a young generation who can think big, make important decisions. This is surely the Mayor Andriy Andriyovych Dyachenko, who urged children "not to be afraid to make mistakes, because every mistake is an experience", which will help in the future.

Beginning to create something at 6 years old, there is a chance to avoid many mistakes and risks at an independent age. Creating own projects, children gain experience and motivators of a life position.Lesia Jozhikova, director of the branch, says: "Our mini-bosses turn knowledge acquired into a business school into successful projects and, most importantly, these projects are useful for society."

Deputy Mayor of the city of Nova Kakhovka, Vladimir Nikolaevich Serovatka thanked the organizers for a wonderful project that "teaches children to think logically, ask questions and answer them, have their own opinions."

The West gave a lot of nice things. So, Olga Sergeyevna Rzhanova, the manager of the PrivatBank department, invited the children to visit their department. He also promised to take 8 free lessons at the Business School to provide practical assistance in creating future business projects. Olga Sergeyevna presented an invitation to the "Quest-room", which is located in Kherson.

A lot of kind words came to the address of the organizers and participants of the forum. There was a conviction that parents made the most important investment in life - an investment from their children. All members of the jury presented the certificates of members of the council of businessmen for the support of the young entrepreneurial elite and assistance in the creation of social projects.

The forum is supported by the mayor of Kakhovka. School pupils plan to take part in the championship of Ukraine, which will take place in June and in the World Cup, which will be held in Bulgaria in August. So luck and new creative ideas for young businessmen!

___________________________________________________________

На українскькій мові:

У Каховці пройшов перший Форум стартапів. Мета Форуму - виявлення та підтримка інноваційних та соціально-корисних бізнес-проектів дітей 6-14 років. Місія даного заходу- розвиток економіки України через підтримку бізнес-ініціатив дітей та молоді.

Юні бізнесмени, представники шкіл Каховки та Нової Каховки, вихованці міжнародної освітньої мережі MiniBoss Business School, протягом року навчалися основам еконо­міки та підприємництва, винахідливого мислення та про­ектного менеджменту. Діти презентували свої перші реальні бізнес-проекти.

Усього було представлено 4 проекти. Найменші учасники презентували проект приготування солодощів на основі натуральних інгредієнтів. Середня група поділилася ідеєю виготовлення мила з іграшками всередині (для того, щоб мотивувати малюків мити руки). Наступний проект — ви­готовлення ширми для домашнього лялькового театру. І старші учасники запропонували соціальний проект «Чис­те місто», який передбачає виготовлення підземних сміт­тєвих баків, що дозволить позбутися багатьох проблем зі сміттям у місті (саме ця пропозиція викликала особливе зацікавлення).

Журі мало можливість оцінити підготовлені проекти (де­які, навіть, покуштувати), висловити враження, коментарі, задати питання. Адже для дітей дуже важливим є визнання, об'єктивні судження та конструктивні зауваження. А також члени журі надали часткову фінансову підтримку, гранти на загальну суму— 4860 гривень для реалізації стартапів.

Надаючи підтримку, кожен приймає участь у форму­ванні нової, потужної генерації — молодого покоління, яке вміє масштабно мислити, приймати важливі рішен­ня. У цьому впевнений міський голова Андрій Андрійович Дяченко, який закликав дітей «не боятися робити по­милок, адже кожна помилка — це досвід», який допомо­же у майбутньому.

Починаючи створювати щось у 6 років, є шанс уникнути багатьох помилок і ризиків у самостійному віці. Створюю­чи власні проекти, діти набувають досвід і мотиватори життєвої позиції.

Форум Стартапів проходив в ресторані «Парк Авеню». Юні спікери мали можливість представити свої крєативні та перспективні ідеї на розгляд журі — підприємцям та топ-менеджерам компаній, представникам органів влади, з метою отримати об'єктивну оцінку проектів та інвестиції для їх розвитку та реалізації.

Леся Йожикова, директор філіалу, говорить: «Наші міні-боси перетворюють набуті у бізнес-школі знання на успішні проектиі, що головне, ці проекти корисні для суспільства».

Заступник міського голови м. Нова Каховка Володимир Миколайович Сироватка подякував організаторам за чу­довий проект, який «вчить дітей мислити логічно, ставити питання і відповідати на них, мати власну думку».

Захід подарував немало приємних моментів. Так, керуюча відділом Приватбанку Ольга Сергіївна Ржанова запро­сила дітей на екскурсію у своє відділення. Також пообіцяла провести 8 безкоштовних уроків у Бізнес-школі, щоб нада­ти практичну допомогу у створенні майбутніх бізнес-проектів. Ольга Сергіївна подарувала запрошення у «Квест-кімнату», яка знаходиться у Херсоні.

Звучало ще багато добрих слів на адресу організато­рів та учасників форуму. Лунала впевненість, що батьки ро­блять найважливішу інвестицію у житті — інвестицію у сво­їх дітей. Усім членам журі організатори вручили Свідоцтва членів ради бізнесменів за підтримку молодої підприємницької еліти та допомогу у створенні соціальних проектів.

Форум проходивза підтримки Каховського місько­го голови. Учні школи планують взяти участь у чемпіонаті Укра­їни, який відбудеться у червні та у чемпіонаті світу, який пройде в Болгарії у серпні. Тож удачі та нових креативних ідей юним бізнесменам!

Олена ДЕМЧЕНКО